Školství - zákony: Ke stažení
Vyhláška č. 43/2006 Sb.

Vyhláška č. 43/2006 Sb., kterou se mění Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.

...stáhnout >>
Metodický pokyn

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

...stáhnout >>
Bílá kniha

Bílá kniha - národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Formuje vládní strategii v oblasti vzdělávání. Strategie odráží celospolečenské zájmy a dává konkrétní podněty k práci škol

...stáhnout >>
Směrnice MČMT č.j. 19 963/2005-44

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 19 963/2005-44, kterou se stanoví závazná osnova a postup, podle kterých zpracovávají KÚ a OÚ obcí s rozšířenou působností rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu

...stáhnout >>
Vyhláška č. 73/2005 Sb.

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

...stáhnout >>
Vyhláška č. 108/2005 Sb.

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

...stáhnout >>
Vyhláška č. 107/2005 Sb.
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
...stáhnout >>
Vyhláška č. 74/2005 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
...stáhnout >>
Vyhláška č. 489/2006 Sb.

Vyhláška č. 489/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání

...stáhnout >>
Vyhláška č. 389/2006 Sb.
Vyhláška č. 389/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb.
...stáhnout >>
Vyhláška č. 364/2005 Sb.

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

...stáhnout >>
Vyhláška č. 492/2005 Sb.
Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
...stáhnout >>
Vyhláška č. 54/2005 Sb.

Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

...stáhnout >>
Vyhláška č. 55/2005 Sb.

Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

...stáhnout >>
Vyhláška č. 64/2005 Sb.
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
...stáhnout >>
Vyhláška č. 72/2005 Sb.

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

...stáhnout >>
Zákon č. 624/2006 Sb.

Zákon č. 624/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. a zákon č. 111/1998 Sb.

...stáhnout >>
Zákon č. 112/2006 Sb.

Zákon č. 112/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi

...stáhnout >>
Zákon č. 158/2006 Sb.
Zákon č. 158/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.
...stáhnout >>
Zákon č. 342/2006 Sb.

Zákon č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony

...stáhnout >>
Zákon č. 109/2002 Sb.

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

...stáhnout >>
Zákon č. 179/2006 Sb.
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů
...stáhnout >>
Zákon č. 306/1999 Sb.
Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 562/2004 Sb.
...stáhnout >>
Vyhláška č. 317/2005 Sb.

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

...stáhnout >>
Vyhláška č. 412/2006 Sb.
Vyhláška č. 412/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb.
...stáhnout >>
Vyhláška č. 60/2006 Sb.
Vyhláška č. 60/2006 Sb., o psychické způsobilosti pedagogických
...stáhnout >>
Vyhláška č. 14/2005 Sb.
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
...stáhnout >>
Vyhláška č. 15/2005 Sb.

Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

...stáhnout >>
Vyhláška č. 17/2005 Sb.
Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
...stáhnout >>
Zákon č. 383/2005 Sb.

Zákon č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb.
Tento zákon obsahuje v části sedmé změnu zákona č. 563/2004 Sb. Změna nabyla účinnosti dnem 1. prosince 2005.

...stáhnout >>
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
...stáhnout >>
Školský zákon
Zákon 561/2004 Sb.
Zákon 562/2004 Sb.
Zákon 563/2004 Sb.
...stáhnout >>
© 2006-2018 ŠKOLKY.INFO, Provozuje Core Trade s.r.o., Hosting InVite.cz, člen sítě VRS.CZ
Dětský pokoj
REKLAMA
picktime
TEXTOVÁ REKLAMA